ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Политика за бисквитки

За функционирането на своя сайт (https://tripinfy.com/) „Ай Ти Уис“ ООД, ЕИК: 204678609, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, Младост 1, бл. 156, вх. 2, ет. 6, ап. 602, обработва лични данни на потребителите с цел правилното функциониране на “Tripinfy” („Приложението)“. Като създател и осигуряващ постоянна техническа подръжка на Приложението, „Ай Ти Уис“ ООД („Администратор на лични данни“) действа в качеството на Администратор на лични данни като обработва лични данни на потребителите физически лица, в качеството им на субекти на лични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (“ОРЗД”) и българското законодателство в областта на личните данни.
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ
При използване на функционалностите на уебсайта от страна на посетителите (субекти на лични данни) в качеството си на Администратор на лични данни „Ай Ти Уис“ ООД обработва следните видове лични данни:
 • Бисквитки (идентификатори на браузъра);
 • IP адрес;
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
С цел използване на desktop версията на Приложението чрез нашия уебсайт, „Ай Ти Уис“ ООД има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването им от посетителите на сайта. Това става с помощта на т.нар. “бисквитки”. Те са малки текстови файлове, съдържащи малки количества информация и се съхраняват на вашия компютър или в паметта на Вашия уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър изпраща тези бисквитки обратно към нашия уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и използването на Приложението. Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице.
По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на https://www.aboutcookies.org/.
Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини. Имайте предвид обаче, че премахването или блокирането на бисквитките може да повлияе на използването на нашия уебсайт и Приложението, като ограничи достъпа ви до определени функционалности или части от него.
Видове бисквитки, които използваме:
 • Сесийни бисквитки
Тези бисквитки правят възможна коректната работа на нашия уебсайт и Приложение, тъй като Ви дават възможност да разглеждате информацията в тях и да използвате техните функции. Например, благодарение на тях Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език и др.
Управление на бисквитките
Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини, използвайки Вашия браузър. Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки, предпочитанията, които сте съхранили също ще бъдат изтрити. За повече информация как да промените настройките на вашия браузър, за да блокирате или филтрирате бисквитки, посетете https://www.aboutcookies.org или http://www.cookiecentral.com.
Ние използваме следните доставчици на услуги и можете да научите повече за техните политики за защита на личните данни и как да се откажете от техните бисквитки, като посетите техните сайтове:
ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
В качеството си на Администратор на лични данни „Ай Ти Уис“ ООД обработва изброените видове лични данни при използването на уебсайта само и единствено с цел използване на desktop версия на Приложението.
КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В качеството си на Администратор на лични данни „Ай Ти Уис“ ООД предоставя лични данни на физически лица на държавни институции и учреждения само и единствено с цел изпълнение на нормативно задължение съгласно българското и/или правото на ЕС.
Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на доставчици на информационни услуги (трети страни) с цел максимално ползотворно и достъпно използване на функционалностите на уебсайта и desktop версията на Приложението.
„Ай Ти Уис“ ООД не дава право на ползване, не продава, не разкрива и не споделя информация (лични данни по смисъла на ОРЗД) за своите посетители на уебсайта с други лица или с несвързани дружества.
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
В качеството си на Администратор на лични данни „Ай Ти Уис“ ООД съхранява обработваните лични данни в срок до 2 години с оглед техническата поддръжка и и използването на Приложението.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В качеството си на Администратор на лични данни „Ай Ти Уис“ ООД предприема различни и множество организационни и технически мерки за поддържане на високо ниво на сигурност на обработваните лични данни на физически лица съгласно изискванията на ОРЗД и българското законодателство в областта на защита на личните данни.
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И УПРАЖНЯВАНЕ
Съгласно изискванията на ОРЗД, „Ай Ти Уис“ ООД в качеството на Адмнистратор на лични данни уведомява всички потребители на Приложението, че в качеството им на субект на лични данни имат следните права по отношение на своите лични данни:
 • да получат информация дали се обработват техни лични данни и да получат достъп до данните;
 • да поискат да бъдат коригирани неточни лични данни, свързани с тях;
 • да поискат изтриване на свързаните с тях лични данни в точно определени случаи;
 • да поискат ограничаване на обработването на техни лични данни при определени условия;
 • да получат личните данни, които ги засягат и са предоставени на „Ай Ти Уис“ ООД от тях в подходящ за използване формат;
 • да направят възражение срещу обработване на техни лични данни при определени условия.
Потребителят може да получи достъп до своите лични данни чрез менюто “Моят профил”.
Потребителят може да изтрие своите лични данни като заяви изтриване на своя профил в Приложението със Заявка до Длъжностното лице по защита на данните.
Потребителят може да коригира своите лични данни чрез менюто “Моят профил”.
Потребителят може да поиска ограничаване на обработването на своите лични данни в Приложението със Заявка до Длъжностното лице по защита на данните.
Потребителят може получи своите лични данни в подходящ формат със Заявка до Длъжностното лице по защита на данните.
Заявка до Длъжностното лице по защита на данните се изпраща по електронен път на еmail: privacy@tripinfy.com или до адреса на Администратора на лични данни и следва да съдържа следното минимално съдържание:
 • две имена;
 • кое право от гореизброените да бъде упражнено;
 • e-mail/ Facebook профил, с което е направена регистрацията в Приложението.
Длъжностното лице по защита на данните предоставя на потребителя заявител информация относно действията, предприети във връзка с подадената Заявка, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на Заявките. Длъжностното лице по защита на данните информира потребителя заявител за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато потребителя заявител подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако потребителя заявител не е поискал друго.
Когато Длъжностното лице по защита на данните има основателни опасения във връзка със самоличността на потребителя заявител, Длъжностното лице по защита на данните може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на потребителя заявител.
СЪЩЕСТВУВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
За функционирането на Приложението и при обработване на лични данни на потребителите не съществува автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН
Всяко физическо лице, което смята, че правата му по отноешение на личните му данни са нарушени от „Ай Ти Уис“ ООД има право да подаде жалба до:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
с адрес:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
(https://www.cpdp.bg/)